söndag 17 april 2011

Prostitutionsenhetens "24 frågor om prostitution" och mina tankar kring det

http://www.stockholm.se/prostitutionsenheten, den gula broschyren hittar du till höger på sidan.

Hur många svenskar har köpt sexuella tjänster?

Det är svårt att beräkna omfattningen av prostitution
och de uppskattningar som finns om
antalet köpare är tyvärr ganska gamla. En undersökning
om svenskarnas sexvanor som gavs
ut av Folkhälsoinstitutet 1999 visar att drygt
12 procent, av de män som svarade på undersökningen,
någon gång köpt sexuella tjänster i
Sverige eller utomlands. (Sex i Sverige, om
sexualitet i Sverige 1996, (1999) Folkhälsoinstitutet)
I de två senaste statliga prostitutionsutredningarna
har man uppskattat att det går 50 manliga
köpare på varje kvinna som säljer sexuella
tjänster. (SOU 1981:71, SOU 1995:15)


12% är väldigt många, och i och med att internet har ökat tillgängligheten så skulle jag tro att den siffran är ännu högre idag. Även det faktum att radikalfeminismen hade sin storhetstid i samband med införandet av sexköpslagen på 90-talet och inte har riktigt samma starka position idag gör sitt till. 50 manliga köpare på varje kvinna gör att vi har väldigt stort urval, en trygghet för oss.

Hur många har dömts för köp av sexuella tjänster?

Sedan 1999 har 702 personer dömts eller på
annat sätt lagförts för köp av sexuell tjänst i
Sverige. Sedan 2000 har 202 personer dömts
eller på annat sätt lagförts i Stockholms län.
(Brottsförebyggande rådet)


12% av alla män har alltså någon gång köpt sexuella tjänster, men bara 702 personer har dömts för brottet. Kan man då verkligen kalla lagen för effektiv?

Vilka är det som säljer sexuella tjänster?

Det mest förekommande är att kvinnor säljer
sexuella tjänster till män.
Sedan 2004 har drygt 400 personer med prostitutionserfarenheter
gått i samtal på Prostitutionsenheten.
De personer som Prostitutionsenheten
träffar är främst kvinnor mellan 20
och 65 år som har olika bakgrunder och livserfarenheter.
De flesta är uppväxta i Sverige.
De har vuxit upp i familjer med såväl hög som
låg inkomst. De har prostituerat sig på olika
arenor, till exempel på gatan, i lägenheter eller
på hotell.
Gemensamt för de som slutat prostituera sig
är att de berättar att de mått dåligt av att sälja
sexuella tjänster. Många har på något sätt haft
det svårt under sin uppväxt. Flera har självskadebeteenden
som till exempel att de skär sig
eller har ätstörningar. Ungefär hälften har beroendeproblematik
som till exempel missbruksproblem


Det här är alltså 400 personer som har gått i samtal hos prostitutionsenheten. Varför hamnar man hos prostiutionsenheten?  Därför är de inte represeantativa, de är dessutom en förhållandevis liten grupp, vilket svaret på nästa fråga visar. De berättar även att de mår dåligt av andra orsaker, så som ätstörningsproblem eller missbruksproblematik.

Hur många prostituerar sig i Sverige?

Det är svårt att beräkna omfattningen av prostitution.
Men i en nordisk forskningsrapport
från 2008 uppskattas att 300 personer säljer
sexuella tjänster på gatan och att 300 personer
annonserar om att de säljer sexuella
tjänster på internet. (Prostitution i Norden,
(2008) Nordiska Ministerrådet)

Den senaste statliga prostitutionsutredningen
från 1995 har uppskattat att 2 500 kvinnor
säljer sexuella tjänster till män varje år i
Sverige. Av dessa uppskattades antalet kvinnor
i gatuprostitutionen till cirka 650. De övriga
uppskattade man återfanns i inomhusprostitution
till exempel på massageinstitut, i lägenheter
eller på hotell. (SOU 1995:15)


2500 människor per år, och det var 1995. Med största sannolikhet så har internet sedan dess öppnat upp en mycket stor arena för sexsäljande, och därmed bör antalet vara betydligt fler idag. Men om vi ändå räknar på den siffran så är de 400 som prostitutionsenheten alltså haft kontakt med på 5 år verkligen inte många, och då även som sagt sådana som av olika anledningar hamnat i kontakt med prostitutionsenheten. De styrker även det faktum att de flesta jobbar inomhus idag. De berättar även att de flesta är vuxna kvinnor över 20 år. Så blanda inte in barnsexhandel i debatten!

Hur många säljer sexuella tjänster i Stockholm?

När det gäller antalet personer som prostituerar
sig på Malmskillnadsgatan har Prostitutionsenheten
goda kunskaper. I över tio år
har enheten arbetat uppsökande med personer
som säljer sexuella tjänster på gatan och
fört statistik över antalet personer. Under
1996 sålde 270 individer sexuella tjänster på
gatan. 2008 prostituerade sig 180 individer sig
på gatan.
Två undersökningar av webbplatser med
annonser av försäljning av sexuella tjänster i
Stockholmsområdet, som Prostitutionsenheten
genomförde 2005 och 2007, visade att
327 individer återfanns i annonserna. Av dessa
var 55 annonser med män som sålde sexuella
tjänster till främst kvinnor. Övriga annonser
var annonser med kvinnor som sålde sexuella
tjänster till män. (Slutrapport från projektet
Nätprostitution (2006) Stockholms stad, se
även: Kännedom om prostitution 2007, (2008)
Socialstyrelsen)


1996, när internet knappt var påkommet ;), så fanns alltså 270 gatusäljare. 180 finns där idag. Det har alltså försvunnit 90 personer av 270, och vart har dom tagit vägen? Någon av de 327 individer som annonserar om sexuella tjänster på internet kanske? 55 män-till-kvinnor-annonser av 327 är 16%. Hur många annonser är HBT-annonser? Sexsäljande är inte en så enkel sak som könsmaktsordning.


Har prostitutionen minskat sedan sexköpslagens infördes?
Antalet individer som säljer sexuella tjänster på
gatan har minskat med cirka 1/3 i Stockholm
sedan sexköpslagen infördes 1 januari 1999.
• Under 1996 sålde 270 individer sexuella
tjänster på gatan, i genomsnitt 31 individer
per kväll.
• Under 2008 sålde 180 individer sexuella
tjänster på gatan, i genomsnitt 18 individer
per kväll.
(Prostitutionsenhetens egen statistik som
bygger på kontinuerligt uppsökande arbete på
Malmskillnadsgatan.)
Den prostitution som förekommer inomhus är
svårare att uppskatta omfattningen av därför
att den är mindre synlig än gatuprostitutionen.
Ett sätt att uppskatta inomhusprostitutionen
är att undersöka webbplatser med annonser
av försäljning av sexuella tjänster. (Se fråga 12)
Men internet var inte så utvecklat på 1990-
talet som det är idag. Det innebär att vi inte
kan jämföra omfattningen av annonser för försäljning
av sexuella tjänster på internet på
samma sätt som vi kan med gatuprostitutionen.


Varför kan vi inte jämföra omfattningen av annonser på internet? Åtminstone de senaste årens ökning eller minskning. Har antalet annonser på internet minskat? Talar man med de som har haft koll på sidorna under flera år så har de snarare ökat. Ta bladet från munnen och erkänn att sexköpslagen inte påverkar antalet prostituerade, vilket ju är lagens hela syfte!

Är det på grund utav sexköpslagen som gatuprostitutionen minskat?

Ingen vet om sexköpslagen bidragit till att
gatuprostitutionen minskat. Minskningen av
gatuprostitutionen som vi ser i Stockholm sedan
i slutet av 1990-talet kan bero på att sexköpslagen
haft en avskräckande effekt. Men
minskningen kan också bero på den snabba
utveckling av mobiltelefoni och internet. En
möjlighet är att kontakter mellan köpare och
säljare av sexuella tjänster som tidigare togs
på gatan numera i högre utsträckning tas via
internet och mobiltelefoni.


Exakt.

Hur många personer transporteras till Sverige för sexuella ändamål?

Uppgifter tyder på att mellan 400-600 kvinnor
transporteras till Sverige årligen för att utnyttjas
i prostitution. Dessa siffror bygger på
undersökningar från Rikspolisstyrelsen som
genomfördes före 2004. (Se: SOU 2008:41 och
RKPs: Rapport 2004:2)


400-600 utav 2500 sexsäljare per år är inte en majoritet, få är alltså här för att sälja sex i samband med trafficking. Som Laura Augustin även berättar så är inte alla som kommer till Sverige utomlands ifrån för att sälja sex här ofrivilligt, så kalla det inte för "utnyttjas i prostitution"!. De ser det helt enkelt som en möjlighet att komma ifrån ett ännu värre alternativ där hemma vid. Före detta traffickerade har blivit hemskickade till situationer i sitt hemland med helt katastrofala förhållanden. I nästa fråga ger de även svaret att endast 12 personer dömts för trafficking sedan 2003. 153 personer har dömts för koppleri, vilket alltså även inkluderar det som:
"exempelvis handla(r) om att någon aktivt
bidrar till att en annan person börjar eller
fortsätter med prostitution. Det kan även röra
sig om att någon meddelar adresser, upplåter
lokaler eller ordna transporter."


De svarar dock inte alls på frågan om sambandet mellan prostitution och trafficking, som är själva grundbulten i förbudsivrarnas argument. Har trafficking ökat eller minskat sedan 1999? Är siffrorna jämförbara med i den mån prostitution har minskat eller ökat?

Laura har skrivit en bok i ämnet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar